صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه مهندسی کامپیوتر 
گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل / سایت

سید محمد بیدکی

37646159-077

S.M.Bidoki@pgu.ac.ir

S.M.Bidoki@Gmail.com

info@smbidoki.ir

Bidoki.Mohammad@yahoo.com

www.smbidoki.ir

 

عضو هیئت علمی - مربی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل / سایت

غلامرضا احمدی

37646159-077

grahmadi@yahoo.com

 

عضو هیئت علمی - مربی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل / سایت

امیر مختار چعبی

37646159-077

amir_chabi@yahoo.com

 

عضو هیئت علمی - مربی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل / سایت

حسین دهقان

37646159-077

    hd.dehghan@gmail.com


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.