سایت کامپیوتر

 


سایت کامپیوتر
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
عبدالهادی
تشانی
کارشناس فناوری اطلاعات

077-37646160

077-37646159

 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوترتصاویر:

 

 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.