صفحه اصلی > گالری عکس 
گالری عکس


بازدید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (دکتر اشکپور) و رئیس حراست (آقای شیروانی) دانشگاه از دانشکده و جلسه با کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان - دی ماه 94


بازدید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (دکتر اشکپور) و رئیس حراست (آقای شیروانی) دانشگاه از دانشکده و جلسه با کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان - دی ماه 94


بازدید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (دکتر اشکپور) و رئیس حراست (آقای شیروانی) دانشگاه از دانشکده و جلسه با کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان - دی ماه 94


بازدید دانشجویان رشته کامپیوتر از دیتا سنتر پارس جنوبی-دی ماه 94


بازدید دانشجویان رشته کامپیوتر از دیتا سنتر پارس جنوبی-دی ماه 94


بازدید دانشجویان رشته کامپیوتر از دیتا سنتر پارس جنوبی-دی ماه 94


بازدید دانشجویان رشته کامپیوتر از دیتا سنتر پارس جنوبی-دی ماه 94


بازدید دانشجویان رشته کامپیوتر از دیتا سنتر پارس جنوبی-دی ماه 94


بازدید دانشجویان رشته کامپیوتر از دیتا سنتر پارس جنوبی-دی ماه 94


بازدید رئیس کتابخانه دانشگاه از دانشکده 94


بازدید رئیس کتابخانه دانشگاه از دانشکده 94
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.