اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مهدی باقری قلعه نوئی ریاست دانشکده 37646159-077
طاهر شاکرصفت امین اموال 37646160-077
عقیل تشانی زاد مسئول دفتر و روابط عمومی 37646159-077
سعید مشتاق کارشناس آموزش 37646158-077
سید عبدالمناف سجادی زاده کارشناس امور فرهنگی 37646160-077
عبدالهادی تشانی کارشناس فناوری اطلاعات 37646160-077
غلامرضا احمدی عضو هیئت علمی و کارپرداز مالی 077-37646158
طالب  صافی نیا کارشناس آزمایشگاه 077-37646159